VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
 

 

 
La llengua Valenciana d'Elig ha segut y encara es, la llengua pròpiâ y matèrnâ d'aquells ilicitans que, a lo llarc de molts sigles y generacions, l'han anat heretant y deprenent de boca de suns pares, yayos y parents.
"Creu del Terme" de Elig
La llengua Valenciana d'Elig es un llegat històric d'orige remòt que se manté víu huí en día gracies a la transmisió oral y us cotidià d'esta llengua per es sucessives generacions d'ilicitans que la continúen parlant.
 
La llengua Valenciana d'Elig, en característiques pròpies y particulars, es peça primordial insustituible del patrimòni cultural ilicità en un valor incalculable, de la matexa manera que hu son "El Mistèri", el palmeral o "La Casa Forra".
 
La llengua Valenciana d'Elig, la seua defensa y la promoció del seu us parlat a tots es nivells, ha de ser motíu d'orgull personal y colectíu p'a tots es ilicitans que no desigen pèdre es seues arraïls més fondes y singulars.
   
Obrir
   
http://www.valenciadelig.com ENTRAR A LA VERSIO EN LLENGUA VALENCIANA D'ELIG ENTRAR A LA VERSIO EN LLENGUA VALENCIANA D'ELIG ENTRAR