VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Rasgos Lingüisticos
 
- Rasgos Fonéticos del Valenciano de Elche.
- Rasgos Morfo-sintácticos del Valenciano de Elche.
- Léxico y Expresiones del Valenciano de Elche.
- Acerca de las Vocales Valencianas.
- Acerca de las Consonantes Valencianas.
- Diferencias entre el Valenciano y el Catalán.

"Muestras sonoras del Valenciano de Elche".
(Pinchar en el enlace para escuchar la frase)
 

MP3 WMA  A mosatros no mos té que dir gent forastera com tenim que parlar el Valencià. Lo que li va ensenyar a cada uno sun pare y sa mare es lo autèntic y lo corrècte.
 
MP3 WMA  L'atre dia la meua dònâ y yo vam anar a defòrâ y mos vam sullar de tèrrâ es camals d'es pantalons.
 
MP3 WMA  Va pujar el mege y li va dir a us jovens que tenien el fege malalt y que no poíen menjar fregits.
 
MP3 WMA  Exa chica menjà chocolate en churros y exe chic demanà horchata de chufa y no dexà ni una gota.
 
MP3 WMA  Us gossos volien mossegar a us gats que se'n anaren fugint y se clavaren dintre d'una casa de color ròsâ.
 
MP3 WMA  Astó es lo que me va dur y axó es lo que yo volía. Pos entonces lo que té que fer es tornào p'a que li donen lo que yo li vaig demanar.
 
MP3 WMA  Es bòus y es vaques estaven menjant herba vèrdâ y bebent aigua de la balsa del veí a les cinc de la esprà.
 
MP3 WMA  Tinc que donàli de menjar as gallines y posàli aigua as conills en quant acabe de llimpiaro tòt.
 
MP3 WMA  Me parex que no hu has vist molt be. Axó no hu pòts posar damunt de la taula, en tot cas pòsâo al costat del trinchante.
 
MP3 WMA  El llauraor mos va dir que no poíem anar a la còvâ perque estava tancà desde Nal per culpa de una tremolor de tèrrâ que la havía dexat destrossà.
 
MP3 WMA   Pòrtâmos l'escopeta de tun tío y dónamela a mí. Es cartuchos clàvalos dins d'una caxa que no se pèrguen.
 
MP3 WMA  Va menjar tant de boquero y tanta sardina que el pà en tonyina s'el dexà y per la nit va tindre que pendre aigua en bicarbonato.
 
MP3 WMA   Uno, dos, tres, quatre, cinc, sis, sèt, huit, nòu, dèu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, sètze, dèssèt, dihuit, dènèu, vint, trenta, quaranta, cinquanta, xixanta, setanta, huitanta, noranta, cent, huitcents, mil, un milló.
 
 

LEXICO y EXPRESIONES utilizadas en Elche
 
 
 
PEGATINAS

 


2004 © Valencià d'Elig


Rasgos Morfo-sintácticos del Valenciano de Elche Acerca de las Vocales Valencianas Diferencias entre el Valenciano y el Catalán Acerca de las Consonantes Valencianas Rasgos Foneticos del Valenciano de Elche http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm Léxico y Expresiones del Valenciano de Elche