VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Rasgos Lingüisticos

 AUDIO
- Senyes Fonètiques del Valencià d'Èlig.
- Senyes Morfo-sintactiques del Valencià d'Èlig.
- Lèxic y Expresions del Valencià d'Èlig.
- En relació as Vocals Valencianes.
- En relació as Consonants Valencianes.
- Diferències entre el Valencià y el Català.

"Característiques llingüístiques pròpies del valencià d'Èlig"
Critèris llingüístics aplicats en esta plana
 
 

 El valencià d'Èlig es la variant de Llengua Valenciana que se parla en la localitat ilicitana y de la que també participen en major o menor mida atres poblacions valenciaparlants próximes a Èlig. Es una variant en us senyes llingüístiques pròpies que demòstren l'existència d'una particular evolució de la Llengua Valenciana en estes tèrres. Si be alguns claven el valencià parlat en Èlig dins de la variant conegúa com "Alacantí", molts atres en càmbit consideren que és una variant apart que s'anomena "Ilicità".
 
 Lo que se vòl conseguir per mig de la present plana, es donar a conextre algunes d'es senyes y característiques presents en la Llengua Valenciana parlà en Èlig que son pròpies de la tradició llingüística d'es ilicitans.
 
 Encara que el valencià de mosatros siga diferent al "oficial", al que aparex en es mijos de comunicació valencians o al que ensenyen as chiquets en el sistema educatiu públic valencià (català "avalencianat"), no vòl dir en absolut que siga un valencià "mal" parlat, sino més be tot lo contrari, pòs se trata d'una manifestació cultural singular y genuina, producte d'una evolució històric-llingüística pròpiâ, en tot el dret a ser conservà y utilisà p'es ilicitans sense tindre que avergonyímos d'ella.

 També aclarir que el present capítul, per lo llarc y complicat del tema al que se referix, se tròbâ en un constant procés de construcció, ampliació, rectificació y millora. Pa lo cual s'oferix una direcció de correo electrònic en el desig de que el que vullga puga aportar es seus coneximents, comentaris, referències, opinions, etc...y axina poér millorar es continguts que se mòstren.

 


2004 © Valencià d'Èlig


Senyes Morfo-sintactiques del Valencià d'Elig En relació as Vocals Valencianes Diferències entre el Valencià y el Català En relació as Consonants Valencianes Senyes Fonètiques del Valencià d'Elig Mostres sonores del Valencià de Elig http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm Lèxic y Expresions del Valencià d'Elig