VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Senyes Llingüistiques
 
- Senyes Fonètiques del Valencià d'Èlig.
- Senyes Morfo-sintactiques del Valencià d'Èlig.
- Lèxic y Expresions del Valencià d'Èlig.
- En relació as Vocals Valencianes.
- En relació as Consonants Valencianes.
- Diferències entre el Valencià y el Català.

"Mòstres sonores del valencià d'Èlig".
(Punchar en l'enllaç pa escoltar la frase)
 

MP3 WMA  A mosatros no mos té que dir gent forastera com tenim que parlar el valencià. Lo que li va ensenyar a cada uno sun pare y sa mare es lo autèntic y lo corrècte.
 
MP3 WMA  L'atre día la meua dònâ y yo vam anar a defòrâ y mos vam sullar de tèrrâ es camals d'es pantalons.
 
MP3 WMA  Va pujar el mege y li va dir a us jóvens que teníen el fege malalt y que no poíen menjar fregits.
 
MP3 WMA  Exa chica menjà chocolate en churros y exe chic demanà horchata de chufa y no dexà ni una gota.
 
MP3 WMA  Us gossos volíen mossegar a us gats que se'n anaren fugint y se clavaren dintre d'una casa de color ròsâ.
 
MP3 WMA  Astò és lo que me va dur y axò és lo que yo volía. Pòs entonces lo que té que fer es tornao pa que li donen lo que yo li vaig demanar.
 
MP3 WMA  Es bòus y es vaques estaven menjant herba vèrdâ y bebent aigua de la balsa del veí a les cinc de la esprà.
 
MP3 WMA  Tinc que donàli de menjar as gallines y posàli aigua as conills en cuant acabe de llimpiaro tot.
 
MP3 WMA  Me parex que no hu has vist molt be. Axò no hu pòts posar damunt de la taula, en tot cas pòsâo al costat del trinchante.
 
MP3 WMA  El llauraor mos va dir que no poíem anar a la còvâ perque estava tancà desde Nal per culpa d'una tremolor de tèrrâ que la havía dexat destrossà.
 
MP3 WMA   Pòrtâmos l'escopeta de tun tío y dónamela a mi. Es cartuchos clàvalos dins d'una caxa que no se pèrguen.
 
MP3 WMA  Va menjar tant de boquero y tanta sardina que el pà en tonyina s'el dexà y per la nit va tindre que pendre aigua en bicarbonato.
 
MP3 WMA   Uno, dos, tres, cuatre, cinc, sis, sèt, huit, nòu, dèu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, sètze, dèssèt, díhuit, dènèu, vint, trenta, cuaranta, cincuanta, xixanta, setanta, huitanta, noranta, cent, huitcents, mil, un milló.
 
 

LÈXIC y EXPRESIONS utilisaes en Èlig
 
 
 

PEGATINES

 


2004 © Valencià d'Èlig


Senyes Morfo-sintactiques del Valencià d'Elig Diferències entre el Valencia y el Català En relació a es Consonants Valencianes Senyes Fonètiques del Valencià d'Elig En relació a es Vocals Valencianes http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm Lèxic y Expresions del Valencià d'Elig