VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Contactar
- Correo Electrònic.
- Autorisació pa Reproduccions.  

"Autorisació pa Reproduccions"

 Tots es continguts que se pòen trobar a lo llarc d'es diferents pàgines y seccions de la present plana "Valencià d'Èlig" estan registrats y protegits per la llegalitat vigent, sent tots ells propietat del seu autor.
 S'exceptúen aquells casos en es que expresament se manifesta que dita propietat pertenex a tercers.
 

Permís condicionat de reproducció o difusió d'es continguts escrits d'esta plana.

 
 Se pòt reproduir o utilisar el contingut escrit d'es pàgines d'esta plana en es condicions siguients:
 
1) Cuan la reproducció o difusió puga ser considerà com "CITA", tal y com arrepleguen y estipulen es Lleis de Propietat Intelectual vigents (*).
 
 (*) En este cas se demana que se faça constancia de la "fònt" y el "autor" a través d'es requisits b) y c) del pròxim punt 2).

 
2) Se podran reproduir o utilisar d'es pàgines de la present plana hasta un màxim de tres tèxtos diferents pa un matex solicitant u òbrâ, sempre que se cumplixquen la totalitat d'es punts siguients:
 
a)  Sempre que la reproducció o difusió se faça en òbrâ o treball a títul personal y sense finalitat lucrativa.
 
b)  Sempre que s'anyaíxca de manera clara, visible, permanent y al principi del tèxt reproduit o utilisat la siguient nòtâ:
 [ A continuación texto obtenido de la web: "Valencià d'Èlig" (www.valenciadelig.cjb.net) ].
 
c)  Sempre que s'anyaíxca de manera clara, visible, permanent y al final del tèxt reproduit o utilisat la siguient nòtâ:
 [ 2004 © Valencià d'Èlig Copiar el e-mail de esta imagen]. (Copiar el correo electrònic de la image)
 
d)  Sempre que, de forma permanent, el tèxt a utilisar se reproduixca o utilise sancer, de principi a fi, com a fiel image de l'original, sense realisar modificació, anyaít, supresió y/o rectificació alguna en el mateix. La reproducció o difusió parcial no se permet excèpte per autorisació escrita y expresa de l'autor.
 
e)  Sempre que pa cada tèxt utilisat o pa cada reproducció o difusió realisà s'envíe en simultaneitat a la seua reproducció o difusió un e-mail a la direcció de correo senyalà en el punt (c), indicant: e1) El títul del tèxt que se desija reproduir o utilisar. e2) Es datos complets y necessaris pa localisar l'òbrâ, treball o ubicació a on el tèxt será reproduit o utilisat. e3) Nòm y apellits del solicitant del permis de reproducció o difusió.
 
 
 El permís de reproducció o difusió pa un màxim de tres tèxtos diferents, s'obtindrà automàticament (y sense necesitat de confirmació per escrit), sempre que simultàneament se complixquen y mantinguen es punts a), b), c), d) y e). En cas contrari se negaría o retiraría l'autorisació de reproducció o difusió d'es tèxtos d'esta plana.
 
 L'autor se reserva el dret de modificar o anular cuan siga, (sense efècte retroactiu), el present permís de reproducció o difusió establit en el punt 2).
 L'aceptació y conformitat en tot lo expòst en la present pàgina és condició indispensable pa obtindre es autorisacions de reproducció o difusió enumeraes.
 
(Ante cualquier duda o falta de compresión respecto a las anteriores normas redactadas en la variante de valenciano hablado en Elche se aplicará lo establecido en la versión en castellano de dichas normas)

 


2004 © Valencià d'Èlig


 

Correo Electrònic http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm