VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Conflicte Llingüistic
 
- Conflicte Llingüístic.
- Manipulació catalanista.
- Denunciar el Valencià catalanisat.  
- Diferències entre el Valencià y el Català.
- El Valencianisme del Pare Fullana.

"Denunciar el valencià catalanisat"

 Sería recomanable que tots es ilicitans que volem que la Llengua Valenciana que se parla en Èlig no desaparega o se convertixca en una mescla absurda de català y valencià, denunciem y manifestem la disconformitat de que se vinga gastant un valencià catalanisat (en molts casos català "pur") en la documentació, comunicats o publicitat escrita d'es organismes oficials, entitats y empreses públiques o privaes de la Comunitat Valenciana.
 
 És menester alçar la veu reivindicativa y péndremos us pòcs minuts pa escriure y enviar es quexes que tingam a tots aquells que de manera intencionà o no, fan un us incorrècte (catalanisant) de la Llengua Valenciana, y en cas de ser menester, fent us del dret individual que tenim a no aceptar allò que no mos convé, dexar de votar al polític que no defenga en franquea l'Idioma Valencià o dexar de comprar o utilisar es servicis d'aquelles entitats privaes o públiques que estiguen catalanisant el patrimòni llingüístic valencià. (Sería recomanable donàlis a conextre, per correo electrònic o postal, el particular "boicot" que ham posat en marcha, ya que si no hu fem, no se donaríen conte de la seua actitud y no hauría possibilitat de rectificació).
 Actuant d'esta manera es molt possible que pòc a pòc s'acabe desarrollant en la societat una consciència colectiva que fòrce as institucions públiques o privaes a defendre y potenciar la genuina Llengua Valenciana, dexant al marge la forastera llengua catalana que el lobby catalanista mos vòl d'impòndre.
 
 El valencià ben "normativisat" sería un valencià en us normes llingüístiques que, de manera generalisà, serviríen pa representar es diferents maneres de parlar el valencià que conviuen a lo llarc de l'històric Reine de Valencia. Per supòst, sempre bax el critèri de considerar "normatives" les senyes llingüístiques d'us general (normal > norma), tot lo contrari de lo que està fent la A.V.L., que li dona ranc de "norma" a lo excepcional (només perque coincidix en el català). Una normativa feta a partir del parlar real y general d'es valencians hauría de ser el valencià oral o escrit que deuríen gastar es institucions oficials, es mijos de comunicació, el sistema educatiu o atres àmbits públics dirigits a la societat valenciana en general.
 
 De la matexa manera que no toleraríem que mos donaren una informació utilisant només l'idioma ingles, alemà, frances, etc... (per exemple es instruccions d'un electrodomèstic), no tenim perque aceptar que en conte del valencià pròpi y corrècte se gaste un valencià completament catalanisat o inclús, el pròpi català.
 
 (És innegable el paregut del català en l'Idioma Valencià, pero el català no és igual al valencià, ni ha segut mai la llengua d'es valencians (en "Diferències entre el valencià y el català" se presenta una curta relació de diferències). Ademés, una còsâ que deuríem tindre molt present tots es valencians, és que el Reine de Valencia fon el primer reine de la península en desarrollar y tindre (a partir del sigle XIV), un "Sigle d'Òr" lliterari (en Idioma Valencià y ans que el "Siglo de Oro" castellà). La seua grandea y influència fon ben gran sobre es atres llengües de la península, y més encara hu sería sobre el català, que en tota provabilitat adoptaría y faría seues formes valencianes que li faríen semblàsse cada vòltâ més a la Llengua Valenciana).
 
 L'us sense restriccions del valencià ben normativisat en tots es àmbits socials y polítics (lo que se conex com "normalisació"), contribuirà a la fortalea y pervivència de la Llengua Valenciana de tots mosatros.

 

Magistrals artículs de Ricardo García Moya

  En l'anterior enllaç se tròbâ una magnífica colecció d'artículs de l'erudit investigaor Ricardo García Moya a on de forma objetiva y documentà ix a la llum la manipulació que es catalanistes li fan a la Llengua Valenciana pa artificiosament fela més paregúa al català y poer dir que son la matexa llengua, sense ser axò vitat. (Catalanisació promogúa pel nacionalisme catalanista en la connivencia y colaboració de la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) y de tots es catalanistes infiltrats dintre del sistema educatiu valencià).
 
 
 
PEGATINES

 


2004 © Valencià d'Èlig


 

Diferències entre el Valencià y el Català El Valencianisme del Pare Fullana Conflicte Llingüistic http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm Manipulació catalanista