VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Senyes Llingüistiques
 
- Senyes Fonètiques del Valencià d'Èlig.
- Senyes Morfo-sintactiques del Valencià d'Èlig.
- Lèxic y Expresions del Valencià d'Èlig.
- En relació as Vocals Valencianes.
- En relació as Consonants Valencianes.
- Diferències entre el Valencià y el Català.  

"Pistes pa reconextre tèxtos en valencià "catalanisat" o en català"

Critèris llingüístics aplicats en esta plana

 

 A continuació s'enumeren una serie de senyes llingüístiques que poen servir pa identificar fàcilment tèxtos escrits en català, o en el català "avalencianat" que impòn la pancatalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.).
 
1) Valencià: Este, esta, estos, estes.
    Català: Aquest, aquesta, aquests, aquestes.
 
2) Valencià: Este - Eixe - Aquell (la matexa arraïl pa la variant femenina y es plurals).
    Català: Aquest - Aqueix - Aquell (la matexa arraïl pa la variant femenina y es plurals).
 
3) Valencià: Ací* - Ahí - Allà. (* "Aquí": dialectisme en el sur d'Alacant y nòrt de Castelló)
    Català: Aquí - (no té) - Allí.
 
4) Valencià: Meua, teua, seua.
    Català: Meva, teva, seva.
 
5) Valencià: Mosatros, vosatros, mos, vos.
    Català: Nosaltres, vosaltres, ens, us.
 
6) Valencià: Atre, atra, atres.
    Català: Altre, altra, altres.
 
7) Valencià: Huit, dènèu, xixantahuit, doscentes, milló, quint, sèxt, vigèsim.
    Català: Vuit, dinòu, seixanta-vuit, dues-centes, milió, cinqué, sisé, vinté.
 
8) Valencià: Pòs mentres que no prenga molt de pa en chocolate (terminació "-a", us de "en").
    Català: Doncs mentre que no prengui gaire pa amb xocolata (terminació "-i", us de "amb").
 
9) Valencià: Huí, els bòus estan en Muchamel (us del vèrb "estar", us de "en").
    Català: Avui, els toros son a Mutxamel (us del vèrb "ser", us de "a").
 
10) Valencià: Els autors han segut uns chics pròu jóvens (us del vèrb "ser" formes passives).
      Català: Els autors han estat uns nois bastant joves (us del vèrb "estar" formes passives).
 
11) Valencià: Davant de mí està el sapo ("de + mi/tu/ell/mosatros/vosatros/ells).
      Català: Davant meu es el gripau ("meu/teu/seu/nostre/vostre/llur).
 
12) Valencià: Deu ser vèrt, com la herba, no ròig (terminació "-t").
      Català: Ha de esser vèrd, com la gespa, no pas vermell (terminació "-d", "pas" en negacions).
 
13) Valencià: Ademés, lo pijor és que yo pense aixina (us de "lo", us de "-e").
      Català: A mes a mes, el pitjor és que jo penso així (us de "el", us de "-o").
 
14) Valencià: Dos homens menuts y dos chiques boniques (us de "menut/chicotet").
      Català: Dos homes petits i dues noias macas (us de "petit" diminutiu, "dues" femení).
 
15) Valencià: Se diu molt pronte com parar un servici roín (us de "se" impersonal).
      Català: Hom diu força aviat com aturar un servei dolent (us de "hom" impersonal).
 
16) Valencià: Artícul, vehícul, víncul (us de "-cul". Excèpte "muscle", "mascle").
      Català: Article, vehicle, vincle (us de "-cle").
 
17) Valencià: Formalisar, realisat, analisà (us de "-isar", "-isat", "-isà").
      Català: Formalitzar, realitzat, analitzada (us de "-itzar", "-itzat", "-itzada").
 
18) Valencià: Chufa, chutar, chè (us de "ch-").
      Català: Xufla, xutar, xe (us de "x-").
 
19) Valencià: Mege, mija, coche (us de "g", "j", "ch").
      Català: Metge, mitja, cotxe (us de "tg", "tj", "tx").
 
20) Valencià: Novela, ilicità, colège (us de "l").
      Català: Novel.la, il.licità, col.legi (us de "l.l").
 
21) Valencià: Pronte, conte, assunt (us de "n").
      Català: Prompte, compte, assumpte (us de "mp").
 
22) Valencià: Pobrea, rarea, durea (us de "-ea").
      Català: Pobresa, raresa, duresa (us de "-esa").
 
23) Valencià: Cremà, amparaes, llauraor, ballaora, melaet, picaeta (sense "d" intervocàlica).
      Català: Cremada, emparades, llaurador, balladora, meladet, picadeta (en "d" intervocàlica).
 
24) Valencià: Regateig, braceig (us de "-eig").
      Català: Regatejo, bracejo (us de "-jo").
 
25) Valencià: Pròlec, epílec, filòlec, psicòlec, catàlec (us de "-lec").
      Català: Pròleg, epileg, filòleg, psicòleg, cataleg (us de "-leg").
 
26) Valencià: Noroest, surest, suràfrica.
      Català: Nord-oest, sud-est, sud-africa.
 
27) Valencià: Carlos y Ampar estan ahí menjant polp (sense artícul davant de nòm pròpit).
      Català: El Carles i la Empar son alli menjant pop (us d'artícul davant de nòm pròpit).
 
28) Valencià: Eixir, agarrar, parar, vore, tindre, vindre, assentarse, naixer, traure...
      Català: Sortir, agafar, aturar, veure, tenir, venir, seure, neixer, treure...
 
29) Valencià: Insistixc, seguixc, sapien, creguen, haja, feres, donares, referix...
      Català: Insisteixo, segueixo, sapiguen, creguin, hagi, fessis, donessis, refereix...
 
30) Valencià: Èlig (us de "-ig" en sonit de "ch" castellana).
      Català: Èlx (us de "-x" en sonit de "ch" francesa).

 

Magistrals artículs de Ricardo García Moya

  En l'anterior enllaç se tròbâ una magnífica colecció d'artículs de l'erudit investigaor Ricardo García Moya a on de forma objetiva y documentà ix a la llum la manipulació que es catalanistes li fan a la Llengua Valenciana pa artificiosament fela més paregúa al català y poer dir que son la matexa llengua, sense ser axò vitat. (Catalanisació promogúa pel nacionalisme catalanista en la connivencia y colaboració de la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) y de tots es catalanistes infiltrats dintre del sistema educatiu valencià).
 
 
 

 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT. Nòtes sobre la realitat llingüística valenciana
Estudi llingüístic en format PDF (2.50 MB)

 


2004 © Valencià d'Èlig


 

Senyes Morfo-sintactiques del Valencià d'Elig En relació as Vocals Valencianes En relació as Consonants Valencianes Senyes Fonètiques del Valencià d'Elig http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm Lèxic y Expresions del Valencià d'Elig