VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Conflicte Llingüistic
 
- Conflicte Llingüistic.
- Manipulació catalanista.  
- Denunciar el Valencià catalanisat.
- Diferències entre el Valencià y el Català.
- El Valencianisme del Pare Fullana.

"Posant a la llum la manipulació catalanista"

 Es escrits que a continuació se presenten traten de donar a conextre y denunciar la manipulació que estan fent catalanistes y pancatalanistes en tots aquells aspèctes que conformen l'idèntitat pròpiâ y diferencià del pòble Valencià (idioma, història, cultura, politica, etc...).
 
 Manipulació que no té un atra finalitat més que la de, per mig de la mentira, enganyar a l'opinió publica p'a que crega que es idiomes Valencià y Català son la matexa llengua, y intentar clavar y subyugar al pòble Valencià dintre d'us ficticis y inventats "països catalans" que mai han existit y d'es que, obviament, l'històric "Reine de Valéncia" mai ha segut part.
  
1) No es qüestió de cantitat, sino de calitat
  Lo que realment impòrtâ a l'hòrâ de mantindre viva una llengua es que la seua colectivitat de parlants s'identifique plenament en el modèl de llengua que s'es oferix y el reconeguen com a llengua pròpiâ.
 
2) El per qué d'una actualisacio normativa
  La dignificació de la llengua Valenciana deu passar per contar en una normativa llingüistica genuinament valenciana en la que orgullosament se puguen identificar amplament la majoría de valenciaparlants.
 
3) Mosatros els valencians
  L'artificiosa y estranya normativisació catalana que la A.V.L. impòn a l'idioma Valencià s'ha mostrat totalment negativa p'a promòure y dignificar l'us de la llengua Valenciana entre es valenciaparlants.
 
4) La "pseudocientífica" normativa de la A.V.L. para el idioma Valenciano
  Al marge de tot rigor cientific, paraules y usos llingüistics pròpits y generals de l'idioma Valencià son censurats per la A.V.L. y substituits per us atres inusuales o impròpits del Valencià actual.
 
5) La ilegal (y catalanista A.V.L.) dentro del Estatuto Valenciano
  Sense atribució legal que hu valide, la A.V.L. preten "unificar" es idiomes Valencià y Català otorgantli al Valencià atra "entitat" diferent a la que, per llei, l'acadèmia li deu reconextre y mantindre.
 
6) Dictamen de la A.V.L. p'a catalanisar l'entitat de l'idioma Valencià
  Dictamen de la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) que donantli l'esquena a la realitat sociollingüistica valenciana presenta l'idioma Valencià com una simple variant del Català.
 
7) La A.V.L. oficializa ilícitamente una normativa ortográfica catalanizadora
  L'ilicita y catalanisaora normativa ortografica que oficialisa la A.V.L. no son es "Normes de Castelló", sino un calc de la normativa ortografica catalana del "Institut d'Estudis Catalans" (I.E.C.).
 
8) Parlar y potenciar el genui Valencià desactivarà el catalanisme
  Parlar y escriure l'idioma Valencià de la manera més fidedigna possible, aprofitarà p'a desactivar en gran mida el catalanisme, ademes de p'a pujar l'autoestima y l'us de la llengua Valenciana.
 
9) El Consell Valencià de Cultura (C.V.C.) y su falso sistema lingüístico
 El dictamen p'a la creació de la A.V.L. del "Consell Valencià de Cultura" no diu que l'idioma Valencià siga part del (inexistent) "sistema llingüistic" català tal y com es pancatalanistes vòlen fer creure.
 
10) La A.V.L., el inexistente sistema lingüístico y la no unidad de las lenguas
  La A.V.L. oficialisa ilicitament una falaç "unitat d'es llengües" Valenciana y Catalana basantse en el incongruent "sistema llingüistic" definit en el dictamen del "Consell Valencià de Cultura" (C.V.C.).
 
11) La falsa oficialidad del idioma catalán en la Universidad de Valencia
  L'Universitat de Valéncia no té llicencia p'a donar es classes docents en Català, sino que hu deuría de fer en la genuina y autòctona llengua Valenciana, segons es seus pròpits estatuts.
 
12) Valenciano, idioma negado en Europa por el imperialismo pancatalán
  Informe sobre la llengua Valenciana fet pel "Institut de Sociolingüística Catalana", p'a, a traves de la manipulació y la falsetat, fer creure en Europa que el Valencià y el Català son el matex idioma.
 
13) El "secesionismo" lingüístico debilita el imperio catalano-catalán
  Lo que es catalanistes (falsament) anomenen "secessionisme" no debilita ni a l'dioma Valencià, ni al Català, sino al proyècte absorcionista y colonialista de l'arrogant y fictici impèri "catalano-català".
 
14) La burda mentira del pancatalanismo fusteriano
  El pensament fusterià està fartit d'un exagerat "essencialisme català" que nax d'us premises històriques completament falses.
 
15) El pensamiento "blaver" de Joan Fuster
  Les conviccions de Joan Fuster donen respal al reconeximent d'una llengua Valenciana distinta y independent de la Catalana.
 
16) "països catalans", un término con marcado carácter neo-fascista
  Es "països catalans", una entelèquia y falsetat històric-politica o socio-cultural inventà pel nacionalisme català per tal de que es tèrres Valencianes apleguen a ser part de Catalunya.
 
17) Desenmascarando la ficción histórica fabricada por el nacionalismo catalán
  Desde fa anys, el catalanisme està manipulant y falsejant l'històriâ per tal de que ésta s'ajuste al proyècte del nacionalisme expansionista (imperialista) català.
 
18) La ciencia de la Sociolingüística dictamina que el Valenciano es una lengua independiente
  L'idioma Valencià, per centenaria evolució llingüistica y socio-politica es un idioma independent y diferenciat de l'idioma Català o del que siga.
 
19) L' anti-catalanisme de "construcció"
  Informar a la societat valenciana de tots es atacs que patix per part d'es catalanistes es una manera legitima de defendre "lo valencià" y de fomentar l'identitat del pòble valencià.
 
 
 
Magistrals articuls de Ricardo García Moya
  Magnifica colecció d'articuls plenament documentats que descobrixen la manipulacio que es catalanistes li fan a la llengua Valenciana p'a féla, artificiosament, més paregúa al Català.

 
 
 
PEGATINES

 


2004 © Valencià d'Elig


 

Denunciar el Valencià catalanisat Diferències entre el Valencià y el català El Valencianisme del Pare Fullana http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm Conflicte Llingüistic