VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
 

CRITERIS LLINGÜISTICS APLICATS EN ESTA WEB

 
 La versió en Valencià de la present web correspòn a la variant de llengua Valenciana parlà en Elig. P'a la seua representació escrita s'ha pres com a base la normativa ortografica d'es "Normes d'El Puig" .
 
 P'a facilitar la llectura de la versió en Valencià se presenten a continuació algunes d'es senyes llingüistiques particulars utilisàes en es tèxtos de la web.
 
- Articuls determinats: es (els, les), as (als, a les), d'es (dels, de les), p'es (pels, per les).
 
- Articuls indeterminats: us (uns, unes), d'us (d'uns, d'unes).
 
- En vèrbs enclitics supressió de la "-r" de l'infinitiu: pentinàsse (pentinar-se), portào (portar-ho), donàme (donar-me), etc...
 
- Supressió generalisà de les "d intervocaliques": mocaor (mocador), cremà (cremada), acabàes (acabades), Nal (Nadal), ròâ (roda), picaeta (picadeta), pujaétes (pujadetes), queàt (quedat), conegúa (coneguda), agraríen (agradaríen), etc...
 
- El pronòm nèutre "ho" pren la forma "hu" quan es independent i "-o" quan es enclitic: hu alça (ho alça), hu demana (ho demana), pòsao (posa-ho), trencànto (trencant-ho), etc...
 
- Grup "-ix-" reduit a "-x-": caxa (caixa), pex (peix), axina (aixina), etc...
 
- Us exclusiu de la forma plena d'es pronòms dèbils: me pòsâ, te quirda, se busca, mos vòlen, vos diuen, mírame, pentínate, únflalo, tàncala, donéuli, òbrimos, sentévos, pújalos, clavàntles, poséulis, etc...
 
- Us de la "y grega" com a conjunció copulativa. Caracteristica general de la documentació històrica ilicitana en llengua Valenciana.
 
- Es vocals "e", "o" quan son ubèrtes sempre s'acentúen: pòble, mòn, cubèrts, etc...
 
- La vocal "a" quan se pronuncia en "armonía vocalica" sempre pòrtâ acent circumflèx: tèrrâ, cèndrâ, dònâ, ròâ, etc...
 
 
 
ACLARACIONS RESPECTE A LA NORMATIVA LLINGÜISTICA D'ESTA WEB

 
 Benvullguts amics:
 
 P'a fer la versió valenciana de la web s'ha utilisat el Valencià que se parla en Elig. Valencià que se diferència pròu de lo que alguns mos vòlen impòndre com a "Valencià normatiu o estandart oficial", o per diro d'un atra manera, del Català "avalencianat" que està normativisant la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.). Entitat que no pareix tindre molta sensibilitat respècte a l'idioma Valencià, llengua pròpiâ y independent parlà pel pòble valencià.
 
 No obstant, que ningú s'escandalise. Aqui no se preten establir ninguna normativa, ni induir a la gent a que escriga el Valencià com aqui se fa, ni tampoc animar a "que ca u escriga el Valencià com li ròte".
 
 Aqui lo que volem donar a conextre es la manera en la que es ilicitans parlen el Valencià y p'a dexar millor constancia d'axó, lo que s'ha fet es una versió valenciana que intenta reproduir es usos orals del Valencià parlat en Elig y que no s'ajusta a ninguna normativa en concret, (en tot cas aplica en certa mida es "Normes d'El Puig" que paréx estan més pròximes a la realitat llingüistica valenciana que es "Normes de Castelló").
 
 Tampoc s'està defenent al Valencià d'Elig com si fòrâ un atra llengua independent y distinta a l'idioma Valencià. No. La còsâ no dona p'a tant. (No es el cas de l'idioma Valencià y el Català, a on la llengua Valenciana si que té us senyes evolutives y socio-llingüistiques pròpies que fan que siga una llengua completament independent y distinta de la Catalana).
 El Valencià d'Elig es una variant de llengua Valenciana com atra; y variants en hi hay a grapats per tota la geografia de la Comunitat Valenciana ¿ O es que en cada pòble o comarca valenciana no parlen el Valencià a la seua manera ? Axó no es roín. Axó es una riquea y realitat llingüistica que s'ha de mantindre y defendre.
 
 El que se faça una normativa de "Valencià estandart" no vòl dir que tots tingam que parlar de la matexa manera. El "Valencià estandart" (o normatiu) es una mescla d'es diferents parlars valencians y s'ha de fer triant lo que de forma general y normal utilisen es valenciaparlants, y no prenent com a base lo excepcional, lo infreqüent o lo foraster (Català) tal y com està fent la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.).
 Si se fa un bòn "estandart" (normativa), éste regularisarà y preservarà l'identitat de la llengua Valenciana, per contra, de gastar l'actual "estandart" catalanisant (roín) que oficialisa la catalanista A.V.L. a l'unic que s'aplegaría sería a desnaturalisar y destruir la genuina llengua Valenciana.
 
 P'a acabar dir que la web està ubèrtâ a tota rectificació y ampliació. Astó es un punt d'inici y com a tal, susceptible de tota millora. La critica constructiva y el dialec respectuós sempre seran benvinguts.
 
 

 
 
INTRODUCCIO

 


2004 © Valencià d'Elig


 

http://www.valenciadelig.com INTRODUCCIO